Kategorie:

WARTOŚCIUJĄC DZIEŁO MUZYCZNE

Analiza uzyskanych wytworów werbalnych wykazuje, iż słuchając danego utworu największą uwagę dzieci zwracają na jego melodię, dynamikę i barwę brzmieniową, które decydują o przyjęciu określonej postawy wobec utworu, o wy­powiadanych ocenach estetycznych. Dostrzec można tutaj zgodność formułowa­nych wypowiedzi oceniających z aktualnym nastrojem, samopoczuciem dziecka, biorącego „dzieło w swoje i swoiste posiadanie” (określenie T. Marciniaka).Wartościując dzieło muzyczne, podobnie jak i inne wytwory sztuki, dzieci ujmują najczęściej swoje oceny w kategoriach: podoba mi się — nie podoba, bez podania konkretnego uzasadnienia. Zachęcane do objaśnienia swojego stanowiska formułują często jednozdaniową ocenę estetyczną utworu, wyliczając jego cechy charakterystyczne.

Dodaj komentarz