Kategorie:

POMOC ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

Pomocne temu rodzajowi muzyki są przede wszystkim środki masowego przekazu, które stały’ się głównymi środkami reklamy produktów show-biznesu, skupiając rzesze kibiców sezonowych, a zaniedbując przy tym bardziej wzniosły cel upowszechniania trwa­łych wartości kultury. Stąd też Wacław Panek tak ocenia funkcję informacyjną mass mediów: „Ta ewidentna dysproporcja wypływa najprawdopodobniej Z zakładanego apriorycznie przez dysponentów mass mediów powszechnego spo­łecznego zainteresowania muzykąpop przy jednoczesnym bardzo nikłym zainte­resowaniu innymi dziedzinami kultury muzycznej. Taki stan rzeczy jeszcze bar­dziej wzmaga popularność muzyki rozrywkowejnie starając się niwelować dysproporcji zainteresowań społecznych między muzyką artystyczną a pop musie i tylko dysproporcję tę stale pogłębia przynosząc dzisiaj, jak i w przyszłości nie­trudne do przewidzenia skutki w zakresie społecznych postaw w procesie odbio­ru dóbr kulturalnych”.

Dodaj komentarz