Kategorie:

ZRÓŻNICOWANIE TEMATYCZNE

Zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo, roz­poznawać ich walory artystyczne w sferze poetyckiej i muzycznej, jak również ich walory poznawcze, kształcące i wychowawcze.Pieśń ludowa, jako trwała wartość kultury narodowej, stanowić może podstawę źródłową w zasobach dydaktycznych, a także fundament treści poglądowych wy­korzystywanych w rozległym procesie nauczania.Refleksje skupione wokół zagadnień folkloru muzycznego mają charakter propozycji i wskazań godnych zastosowania w żywej praktyce pedagogicznej, stanowią bowiem ważny element całego toku kształcenia, zwłaszcza akcentowa­nego dziś mocniej wychowania regionalnego.Główną uwagę skupić przeto chcemy na repertuarze ludowym, zwłaszcza folklorze dziecięcym, stanowiącym ważne ogniwo w dziedzictwie kultury narodowej.

Dodaj komentarz