Kategorie:

MUZYKA I WARTOŚCI WIZUALNE

Objawami tego są zainte­resowania i potrzeby obcowania z coraz bardziej złożonymi w percepcji wartoś­ciami artystyczno-estetycznymi. Poziom rozwoju przeżyć estetycznych wyznacza wrażliwość estetyczna. Warunkuje ona doznania związane z pięknem, kształceniem kultury estetycznej, rozwijaniem zainteresowań sztuką. Na wrażliwość estetyczną składa się wrażliwość sensoryczna i wrażliwość na struktury artystyczne.Kształcenie u uczniów świadomości odrębności formy artystycznej poszcze­gólnych wytworów oraz jedności treści rozwija i pogłębia ich przeżycia estetyczne oraz percepcję estetyczną. Wynika to z podstawowych założeń wychowania este­tycznego, które zakłada powiązania między rozwojem dziecka a otaczającym je światem, w tym kształcenie jego ekspresji artystycznej.

Dodaj komentarz