Kategorie:

MIEJSCE KOŁYSANEK W SYSTEMIE WYCHOWANIA

Propozycje skupione wokół zagadnień doboru materiału poglądowego na róż­nych etapach edukacji społecznej ograniczyły się w przedstawionym szkicu do jed­nolitej grupy utworów, a mianowicie do oryginalnych kołysanek ludowych. Utwo­ry naszego dzieciństwa — jak dowiodły przykłady spełniać mogą wiele doniosłych funkcji w całym procesie kształcenia młodych pokoleń. Kołysanka ludowa, jako wypowiedź językowa, powiązana z przebiegiem muzycznym, tworzy określoną sytuację komunikacyjną, w której uczestniczy nadawca i odbiorca. Sta­nowiąc ów pierwowzór komunikacji międzyludzkiej, po przeniesieniu jej na grunt potrzeb edukacyjnych może wiele nauczyć, przede wszystkim rozwijać predyspo­zycje muzyczne dzieci i młodzieży, pobudzać ich sferę emocjonalną, budować więzi oraz integrować grupę dzieci, kształtować ich postawy estetyczne i etyczne, uka­zywać artystyczne wzorce utworów ludowych, zarówno w płaszczyźnie słownej, jak i muzycznej.

Dodaj komentarz