Kategorie:

KONTAKT Z MUZYKĄ

Dla wielu kon­takty z muzyką są jedynie miłym sposobem spędzania czasu, źródłem przyjem­ności. Tymczasem mogą być one również ogromną i niepowtarzalną szansą roz­woju pełnej, integralnej osobowości. Stąd ich miejsce w edukacji szkolnej. Stymu­lując różne sfery aktywności, muzyka budzi różnorakie przeżycia, przez pryzmat których dziecko zdobywa poszerzoną wiedzę o świecie, kulturze i sobie samym.W miarę rozwoju dziecka, jego pierwsze spontaniczne reakcje ruchowe i gło­sowe na muzykę, np. różne ruchy kończyn, gaworzenie przekształcają się w czyn­ności ludyczne (np. przytupywanie, klaskanie, nucenie, pląsanie), a następnie pod wpływem edukacji w działania „zintelektualizowane”, w pełni świadome i celowe.

Dodaj komentarz